Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap GEOTHEX B.V. gevestigd te Houten, hierna te noemen: GEOTHEX.

Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht onder dossier nummer 50259393

I. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van GEOTHEX, alle aanvaardingen door GEOTHEX en alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met GEOTHEX.

De wederpartij van GEOTHEX wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de opdrachtgever.

2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en GEOTHEX die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

3. Indien de opdrachtgever één maal een overeenkomst met GEOTHEX heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met GEOTHEX te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

5. GEOTHEX wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

II. Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen:

1.a Aanbiedingen en offertes van GEOTHEX zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.b De toepasselijkheid van de artikelen 219, 227b, lid 1 en 227c, Boek 6 BW wordt uitgesloten.

2. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke GEOTHEX verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen, instructieboekjes e.d. binden GEOTHEX niet.

  1. 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van GEOTHEX of een door GEOTHEX daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, met dien verstande dat een schriftelijke bevestiging niet is vereist indien het een bestelling betreft van losse onderdelen (dus niet zijnde complete componenten) die een gezamenlijke verkoopwaarde vertegenwoordigen van minder dan € 1.250,– excl. BTW.

Ook aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van GEOTHEX schriftelijk zijn bevestigd.

4. Voor zover de opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de opdrachtgever dat op eigen risico.

5. Bij verschil tussen de -door de opdrachtgever beoogde- bestelling c.q. opdracht en de schriftelijke bevestiging van GEOTHEX is de opdrachtgever aan de schriftelijke bevestiging van GEOTHEX gebonden tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van de bevestiging GEOTHEX bericht dat de bevestiging van GEOTHEX niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de opdrachtgever bewijst dat zulks voor GEOTHEX kenbaar was.

6. GEOTHEX behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.

7. GEOTHEX is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat GEOTHEX alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

III. Prijzen

1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gelden af fabriek (toeleverancier van GEOTHEX). Transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, reis- en verblijfkosten in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van de zaken c.q. het verrichten van de werkzaamheden c.q. het verlenen van de diensten ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren – zoals in de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten, de lonen, de belastingen, de heffingen, de wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta – door GEOTHEX met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd.

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval deze verhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen één week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden. Ingeval van ontbinding door de opdrachtgever is GEOTHEX niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3. Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door GEOTHEX te berekenen en door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van GEOTHEX vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

IV. Zekerheidstelling

1. Indien er gerede twijfel bij GEOTHEX bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is GEOTHEX gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door GEOTHEX door deze vertraging te lijden schade.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van GEOTHEX tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is GEOTHEX bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

V. Aflevering/oplevering

1. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending van de zaken als bedoeld in lid 4 dan wel de dag van in kennis stelling als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

Als datum van oplevering wordt aangemerkt de dag waarop het werk ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.

3.a. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art. IX lid 2 verlengde af- c.q. opleveringstermijn kan de opdrachtgever GEOTHEX schriftelijk in gebreke stellen.

3.b. GEOTHEX is ten aanzien van de af- c.q. opleveringstermijn pas in verzuim indien GEOTHEX vervolgens nalaat af- c.q. op te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste vijf weken.

3.c. Indien GEOTHEX binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet conform de leden 4 en 5 van dit artikel heeft (af)geleverd c.q. de te verrichten werkzaamheden dan wel de te verlenen diensten nog niet heeft voltooid, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden. Als GEOTHEX de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken, behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of diensten. In het laatste geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting ook hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was voor rekening en risico van de opdrachtgever aan GEOTHEX terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

3.d. Overschrijding van een (af)leverings- c.q. opleveringstermijn door GEOTHEX geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

4. Indien is overeengekomen dat GEOTHEX voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door GEOTHEX bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij GEOTHEX bekende adres van de opdrachtgever.

De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens GEOTHEX wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever GEOTHEX tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.

De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

5. Indien niet is overeengekomen dat GEOTHEX de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door GEOTHEX in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van GEOTHEX te Houten dan wel het door GEOTHEX aan te wijzen distributiecentrum c.q. de door GEOTHEX aan te wijzen fabriek.

6. Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken op de in lid 4 of 5 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim.

GEOTHEX is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is verplicht aan GEOTHEX de opslagkosten volgens het bij GEOTHEX gebruikelijke c.q. het aan GEOTHEX in rekening gebrachte tarief te vergoeden.

De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering.

Onverminderd het recht van GEOTHEX op vergoeding van alle kosten en schade, waaronder voormelde opslagkosten, is GEOTHEX in de in de eerste zin van dit lid aangeduide gevallen ook gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.

8. Indien niet terstond -uiterlijk binnen 48 uur- na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend.

Indien de opdrachtgever bij het in lid 7 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan GEOTHEX te melden.

Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen GEOTHEX terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

VI. Eigendomsovergang en -voorbehoud, risico en pandrechten

1. Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel V in lid 4 en artikel V lid 5 bedoelde tijdstip van aflevering.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel V leden 4 en 6 zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van GEOTHEX te Houten dan wel het door GEOTHEX aangewezen distributiecentrum c.q. de fabriek hebben verlaten.

3.a. GEOTHEX behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien GEOTHEX in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van GEOTHEX geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die GEOTHEX tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens GEOTHEX.

3.b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub f bepaalde.

3.c. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt GEOTHEX zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die GEOTHEX dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de opdrachtgever mocht hebben. GEOTHEX is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de opdrachtgever op te treden. De opdrachtgever verplicht zich op verzoek van GEOTHEX aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

3.d. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GEOTHEX te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan GEOTHEX op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra GEOTHEX te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van GEOTHEX tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

3.e. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens GEOTHEX tekortschiet of GEOTHEX goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is GEOTHEX gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

3.f. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

3.g. Het is opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn opdrachtgevers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEOTHEX. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra GEOTHEX de wens daartoe te kennen geeft, aan GEOTHEX te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

3.h. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van GEOTHEX op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de opdrachtgever bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van GEOTHEX, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan GEOTHEX verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

4. Alle zaken, documenten, waardepapieren en gelden die GEOTHEX of een derde voor haar uit welken hoofde en met welke bestemming ook van of voor de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de opdrachtgever uit welken hoofde ook op GEOTHEX heeft of krijgt, strekken GEOTHEX tot pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop GEOTHEX of een derde voor haar die zaken, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop de vorderingen ontstaan.

VII. Kwaliteit en reclames

1. GEOTHEX staat er niet voor in dat door GEOTHEX verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan GEOTHEX kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij GEOTHEX daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.

3. Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van GEOTHEX op te schorten.

VIII. Garantie

1. Op de door GEOTHEX verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.

2. Voor de overige door GEOTHEX verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:

a. GEOTHEX garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering.

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs -zulks naar keuze van GEOTHEX- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.

c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door GEOTHEX geleverde zaak door de opdrachtgever c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van GEOTHEX dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of ingebouwd dan wel -indien een vrijgave van de door GEOTHEX geleverde zaak is vereist -het betreffende vrijgavedocument niet door de betreffende opdrachtgever c.q. derde aan GEOTHEX wordt getoond.

d. De aanspraak op garantie vervalt indien:

1. de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect GEOTHEX daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij GEOTHEX is gereclameerd, GEOTHEX in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen;

2. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van GEOTHEX om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar GEOTHEX te zenden;

3. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van GEOTHEX- werkzaamheden hebben verricht aan de door GEOTHEX geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;

4. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;

5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt;

6. het defect het gevolg is van:

– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen

– in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken

– materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

3.a GEOTHEX garandeert de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden.

b De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen.

c Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.

d De aanspraak op garantie vervalt in de in artikel VIII lid 2 sub d aangeduide gevallen.

IX. Overmacht

1. Van overmacht aan de zijde van GEOTHEX is sprake, indien GEOTHEX verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van GEOTHEX als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van GEOTHEX ontstaan.

  1. 2. Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke GEOTHEX door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.

3. Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel GEOTHEX als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte- te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar GEOTHEX terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

X. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

1. GEOTHEX behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door GEOTHEX gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.

2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 150.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van GEOTHEX tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

3. GEOTHEX is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d.

De opdrachtgever vrijwaart GEOTHEX ter zake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

XI. Facturering en betaling

1. GEOTHEX is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.

2. De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.

3. De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

4. De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

  1. 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,–. GEOTHEX is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

XII. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens wat betreft de verplichting van GEOTHEX uit hoofde van de in art. VIII aangeduide garantie is GEOTHEX niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met GEOTHEX gevoerde onderhandelingen, een met GEOTHEX aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van GEOTHEX, een door GEOTHEX gedaan beroep op overmacht of een door GEOTHEX geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij

a. GEOTHEX ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

b. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van GEOTHEX.

2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door GEOTHEX te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan GEOTHEX heeft betaald c.q. verschuldigd is.

In alle gevallen blijft echter gelden dat GEOTHEX nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. In alle gevallen waarin GEOTHEX een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

4. De opdrachtgever zal GEOTHEX op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op GEOTHEX ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

XIII. Ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in artikel IV lid 2, artikel V lid 6 en artikel IX lid 3 kan GEOTHEX de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van GEOTHEX schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan GEOTHEX verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

XIV. Hoofdelijkheid

Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens GEOTHEX voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

XV. Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen

De opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met GEOTHEX alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van GEOTHEX overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde.

Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan vorderingen van opdrachtgever op GEOTHEX, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden tenzij GEOTHEX daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

GEOTHEX kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

XVI. Geheimhouding

De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

XVII. Verval vorderingsrechten

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens GEOTHEX uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval twee jaar na de dag waarop de betreffende geleverde zaak, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

XVIII. Conversie en bepalingen die van kracht blijven

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

XIX Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen GEOTHEX en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is sin geen geval van toepassing.

2. Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Utrecht met dien verstande dat GEOTHEX ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.