Geothex B.V.
Wilgenkade 6
3992 LL Houten

tel: 030-6394688