Naast de doelstelling van het terugdringen van de CO2-uitstoot is ook de voorziening van de fossiele brandstoffen een grote maatschappelijke discussie. Gezien de groei van de woningbehoefte dient Nederland zich ook te bekommeren om de toekomstige energiebehoefte. De afgelopen jaren is de sterke opmars van aardwarmtesystemen duidelijk waar te nemen. Deze explosieve groei van aardwarmtesystemen baart voornamelijk bodemdeskundigen terecht zorgen. Voor aardwarmtewinning moet je immers boren in de aardkorst.

Het doorboren van bodemlagen leidt per definitie tot verstoring van de bodem. Als secundaire effecten van het doorboren van bodemlagen kunnen worden gezien; het verstoren van aardkundige waarden (archeologisch, paleontologisch, geo(hydro)logisch en/of bodemkundig)voor het milieu. Het diepe zoete grondwater wordt in de natuurlijke situatie goed beschermd tegen invloeden van bovenaf door de afschermende werking van dikke, moeilijk doordringbare klei- en veenlagen. In een onverstoorde situatie heeft de ondergrond daarnaast ook nog een zekere zuiverende werking. Dit maakt dat de (diepe) grondwatervoorraden kunnen worden beschouwd als ons onzichtbaar ondergronds erfgoed. Dit ondergrondse erfgoed wordt de laatste jaren echter meer en meer bedreigd door toenemende menselijke activiteiten, zowel boven- als ondergronds.

De grote hoeveelheden boringen zorgen voor perforatie van de aardkorst. De vaak gehoorde veronderstelling van partijen die verticaal boren in Nederland, en ook buiten onze grenzen, is dat er hogere rendementen worden gehaald bij boringen van grote lengte warmte wisselaars. Hierdoor is de kans op beschadiging van de bodem onvermijdelijk.

Al vele jaren zijn de gebroeders Lehmann, van Demar Heiwerken B.V. uit Lopik, bezig met de ontwikkeling van een energetisch, hoogrenderend systeem, en deze inspanningen zijn in december 2008 bekroond met de Herman Wijffels innovatieprijs van de Rabobank. Met oog voor een totaal duurzaam systeem waarbij de “People Planet Profit” voorop staat! Het uiteindelijke resultaat van de uitvinding is dat door deskundigen en wetenschappers is vastgesteld dat de Geothex® aardwarmtewisselaar het best renderende systeem ter wereld is. De ontwikkeling is gedeeltelijk gebaseerd op natuurlijke energie overdracht met behoud van de ondergrondse bodemstructuur, en een kritisch oog voor onze toekomstige drinkwater voorziening.

Deze nieuwe aardwarmtesonde of aardwarmtewisselaar de Geothex® rendeert al op geringe lengtes van bijvoorbeeld 20 tot 50 meter. Dit wordt bereikt door de aangepaste dimensionering en door de stroming om te zetten naar een turbulent effect. Bovendien is de boorgatweerstand van de Geothex veel lager dan die van de traditionele boortechnieken en warmtewisselaars. Door toepassing van een geringere boorgatdiameter ontstaat er een betere warmtetransmissie. Tevens zorgt de Geothex® voor een beter thermisch rendement, waardoor het nieuwe systeem tot vele tientallen meters korter wordt en afsluitende bodemlagen niet doorboord worden, dus ook niet behoeven te worden hersteld.

De installatie van de Geothex® aardwarmtesonde wordt optimaal gerealiseerd door een nieuwe boortechniek ontwikkeld door Jean Heybroek B.V. en Geothex B.V. Deze wordt na het in de bodem boren van de boorbuizen, inwendig in deze holle boorbuizen gebracht. Hierdoor wordt de kans op uitwendige beschadiging van de aardwarmte sonde tijdens het inbrengen praktisch nihil. Daarna worden de boorbuizen teruggetrokken terwijl de aardwarmtewisselaar gefixeerd in het boorgat achterblijft. Het gehele (minimale) boorgat wordt tijdens het terugtrekken van de boorbuizen afgevuld met een afdichtend materiaal (warmtegeleidende grout), rondom de aardwarmtesonde. De nieuwe wetgeving welke 01-01-2011 in werking zal treden, stelt dat de bodem opbouw in kaart moet worden gebracht tijdens het boren en dat afsluitende lagen hersteld moeten worden. Met deze nieuwe techniek van Jean Heybroek B.V. is er vrijstelling van deze complexe administratieve en praktische handelingen. Dit resulteert in een snelle betrouwbare en accurate boortechniek met als voordeel een zeer lage boorgat isolatie. Deze bepalende factor zorgt ervoor dat het hoogst mogelijke rendement van de warmtepomp wordt behaald.

Deze bovenvermelde methodiek van boren en de thermische prestatie van de aardwarmtewisselaar zorgt voor een totaal duurzaam systeem. Daarbij is het mogelijk om zelfs met uitsluitend watergevulde warmtewisselaars te werken, dus zonder gevaar voor eventuele lekkage van antivriesmiddelen zoals Glycol in de bodem.