Onderstaande bijdrage geeft een overzicht van de verschillende publiek- en privaatrechtelijke aspecten over ondergrondse energieopslag. Deze vorm van energievoorziening verdient alle aandacht, niet in de laatste plaats doordat het wedijvert met andere, meer traditionele belangen zoals de drinkwaterwinning en de industriële grondwaterwinningen. Daarbovenop constateren de schrijvers dat er steeds intensiever gebruik wordt gemaakt van de ondergrond en dat er mede hierdoor meer en meer interacties zijn met de bovengrondse ontwikkelingen.Naast alle zich aandienende kansen voor ondergrondse energieopslag, doen zich knelpunten voor
die de aandacht verdienen van de wetgever. De auteurs schetsen verschillende nieuwe ontwikkelingen in het recht, waarbij juridische suggesties worden gedaan voor zowel de regulering van de ondergrondse energieopslag
als de mogelijke verdeling van het grondwater enerzijds en de koude en de warmte anderzijds.

Download/print: artikel juridische aspecten van energieopslag in de bodem